TC Thanh Niên

Mã sản phẩm
C164
Kích thước
Chất liệu
Báo giấy

       Tạp chí Thanh niên cơ quan báo chí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không chỉ là diễn đàn lý luận, tiếng nói của tuổi trẻ mà còn là đường dẫn quan trọng xây dựng nhân cách, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ thanh niên cả nước góp phần quan trọng trong thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh thiếu nhi.. Tạp chí tuyên truyền Lý luận và thực tiễn các vấn đề về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Vai trò của tổ chức Đoàn các cấp và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

PGS.TS Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Tạp chí Thanh niên.
Ảnh: Công Minh

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Quyết định 1501-QĐ/TTg, ngày 28-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, giai đoạn 2015 - 2020”,... gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ ba khóa XI về đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022”.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy chúc mừng Tạp chí Thanh niên

 

Bí thư trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương
chúc mừng Tạp chí Thanh niên 

        Theo Hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ, giai đoạn 2019 – 2022,  Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao cho Tạp chí Thanh niên - Cơ quan Lý luận, nghiệp vụ của Trung ương Đoàn xây dựng diễn đàn “Lý luận trẻ” trên Tạp chí Thanh niên và Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn;  xây dựng đội ngũ cộng tác viên từ nguồn thành viên các câu lạc bộ Lý luận của các đơn vị đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc; đăng tải các bài viết, nội dung chuyên đề về công tác lý luận - nghiệp vụ. Với vai trò là cơ quan lý luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tạp chí Thanh niên phát huy tầm quan trọng của một Tạp chí lý luận luôn xác định nâng cao hiệu quả đóng góp cho tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công tác thanh niên là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Giá: 20.000đ
Cơ chế bán hàng của bạn
Bạn cần Đăng nhập để nhìn được cơ chế